عقیقه چیست و احکام مربوط به عقیقه نمودن فرزند کدامند| دامداران پاک

عقیقه چیست و احکام مربوط به عقیقه نمودن فرزند کدامند| دامداران پاک

عقیقه یکی از احکام مستحبی پس از تولد نوزاد است، و احکام خاصی دارد. استحباب عقیقه به اندازه‌ای است که حتی اگر در دوران کودکی عقیقه انجام نشده باشد، مستحب