بهترین زمان برای چرای گوسفند زنده|دامداران پاک

در بیشتر کشورهای جهان پرورش گوسفند زنده به صورت چرای گوسفند در وسیله مراتع طبیعی انجام میگیرد ولی باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که چنانچه به صورت آزاد و همیشگی از مراتع طبیعی استفاده نمایید زمان تخریب مراتع بسیار نزدیک می باشد و بعد از اینک این اماکن تخریب شوند دیگر مکانی برای چرا گوسفندان وجود ندارد بنابراین بهتر است زمان مناسبی برای چرای گوسفندان در نظر داشته باشید.

طبقه بندی چرای گوسفندان

چرای گوسفند و دام های زنده یکی از وظایف مهم دامداران است که باید با روش‌ها و نکات مهم چرا بردن و تغذیه دام آشنا باشند.  و باید با بهترین زمان برای چرای گوسفند نیز اشنا باشید . چراکه آگاهی از میزان علوفه لازم برای رشد گوسفندان  و زمان تغذیه باعث رشد خوب و درست گوسفند و دام زنده می‌شود.
تمـام حیوانـات بـه مقادیـر معینـى از مواد مغـذى نیاز دارند کـه اگر به حد کافـى و متعـادل دریافت نکنند،در وضعیـت نامناسـب تغذیـه اى قـرار خواهنـد گرفـت. در چنیـن وضعیتى، بازدهـى تولید و سـلامت آنها دچاراختـلال می‌شـود. هـرگاه اختـلالات تغذیه اى شـدید باشـد، ممکن اسـت حتى بـه مرگ حیوان منجر شـود.
تأمیـن مـواد مغـذى بـراى حیـوان، از طریـق مـواد خوراکـى فراهـم می‌شـود. خـوراک هـا از نظـر کیفیـت (فیزیکـى و مغـذى) و تنـوع بسـیار متفـاوت هسـتند. حتـى ارزش غذایـى یـک مـاده خوراکى مشـخص ممکن اسـت از منطقـه‌اى بـه منطقـه دیگـر بسـیار متغیر باشـد.

 

طبقه بندی چرای گوسفندان

 

به صورت کلی چرای گوسفندان هم دسته بندی شده است و انواع چرا گوسفندان وجود دارد که شامل چرای آزاد، چرای انتقالی یا بسته و چرای مخلوط می باشد.

  • چرای آزاد یا گسترده : به چرایی گفته می شود که می توانید به صورت آزادنه آنها را در مراتع طبیعی ببرید و خود این نوع چرا به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می شود که دسته اول چرای گوسفندان در فصل زمستان است و اما چرای مطلق در طول سال انجام می شود.
  • چرای بسته یا انتقالی : هم به وجود مراتع طبیعی گفته می شود که دور آن حصار کشیده شده باشد.
  • چرای مخلوط : هم به نوعی از چرا گفته می شود که گوسفند، گاو و بز به صورت مخلوط با هم به چرا برده می شود.

چگونگی چرای گوسفند

گوسفند تقریبا در تمام طول روز تمایل به چرا دارد و در مدت کوتاهی عمل نشخوار و جویدن غذا را انجام خواهد داد. گوسفند در زمان استراحت عمل جویدن غذایش را انجام می دهد.

بهترین غذا برای گوسفندان پهن برگ ها، لگوم ها و گراس ها می باشد و چراگر است. اما بز به بوته های بلند و خشک به شدت علاقه دارد و یک حیوان سرشاخه خوار است. گوسفند به دلیل داشتن صورت باریک می تواند گیاهان را به راحتی از زمین بکند اما گاوها با صورت بزرگ این کار را با فشار بیشتری انجام می دهند و به همین دلیل آسیب بیشتری به خاک وارد می نمایند.

چوپانان برای پیشگیری از نابودی مرتع در قسمتی خاص، گله را به چرای تناوبی می برند تا زمین فرصت ترمیم داشته باشد. بزها بیشتر از گوسفندان چرا می کنند و در این امر قوی تر هستند زیرا به صورت عمودی از درختچه و درختان بالا می روند. به همین دلیل بزها در امر خوردن بوته ها بسیار موفق تر از گوسفندان هستند.

زمان مناسب چرای گوسفندان

اکثرا گوسفندان در دو شیفت صبح و سرشب باید به چرا مشغول شوند و مدتی که بر اساس وزن ‌آنها در نظر گرفته است به خوردن علوفه های خوب بپردازند. در فاصله زمانی بین دو چرا، گوسفند میل شدیدی به استراحت و نشخوار کردن دارد.

گوسفندان تمایل زیادی به خوردن برگ و ساقه گیاهان بزرگ دارند و برای اینکار از لب و دندان های جلویی خود بیشترین استفاده را می برند و علاوه بر آن حرکات سر گوسفند نیز به بالا بردن توان چرای آن کمک می کند. از آنجایی که برگ و ساقه گیاهان حاوی مواد معدنی و مغذی بسیاری است تمام نیازهای یک گوسفند در چرا تامین خواهد شد.

 

 

بهار بهترین فصل برای چرا گوسفندان است اما این را به شما بگوییم که در اوایل بهار وجود گیاهان سمی در مراتع طبیعی زیاد می باشد  و از این جهت بهتر است زمانی برای چرای گوسفندان به مرتع طبیعی انتخاب کنید که ساقه گیاهان ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر رشد کرده باشد تا با خوردن گیاهان توسط گوسفندان شما مراتع طبیعی به صورت کامل تخریب نشود.

چرای گوسفند زنده

متوسط وزن گوسفند زنده، سن گوسفنده زنده و شرایط فیزیولوژیکی دام زنده از عوامل مهم برای تعیین منطقه چرا و میزان زمان استفاده گوسفندان از محیط است. گوسفندان دارای نژاد‌های مختلفی هستند که هر نژاد با توجه به استقامت بدنی خاص خودش می‌تواند در محیط‌هایی با شیب کم و زیاد به چرا بپردازد.

به عنوان مثال گوسفندان کرد که دارای جثه قوی هستند می‌توانند در شیب های بلند راه‌پیمایی کنند.

نکته دیگر این که گوسفندان به طور ذاتی تمایل به زندگی اجتماعی و چرای دسته جمعی دارند و به همین دلیل همراه با گله میزان علوفه بیشتری در مقایسه با زمانی که تنها باشند مصرف می‌کنند. پرورش دهندگان گوسفند باید علاوه بر توجه به چرای غنی و لازم دام، توجه ویژه‌ای نیز به مساله محیط زیست و عدم آسیب به گیاهان منطقه و خاک آن داشته باشند.

نکته بسیار جالبی که در مورد چرای گوسفندان وجود دارد این است که گوسفندان زمین های مثلثی شکل را زودتر از زمین‌های مربعی شکل چرا می‌کنند. هم‌چنین گوسفند مسافت‌های زیادی را برای چرا کردن راه‌پیمایی می کند در حالی که گاوها تمایل به ایستادن در مکانی خاص و چرا در منطقه‌ای محدود را دارند.

در سال های اخیر به دلیل افزایش نیاز به تولید گوشت قرمز و گوسفندی پرورش گوسفندان در مکان هایی محصور و تغذیه زیاد در مدت زمان کم رواج پیدا کرده است که طبعا گوشت این گوسفندان از کیفیت و سلامتی کمتری برخوردار است.

شرایط محیط چرای گوسفندان

بیماری‌های انگلی در گوسفند زنده  بسیار حساس و شایع است به همین علت محیط باید پاکیزه باشد، بررسی وضعیت پاکی و میزان مواد مغذی باقی مانده در علوفه‌ها کار آزمایشگاه‌ها است اما علوفه‌های تمیز و منطقه خوش آب و هوا خود نیز شرایط یک فضای خوب برای دام است.

 

شرایط محیطی چرای گوسفندان