چرای گوسفند زنده

چرای گوسفند و دام های زنده یکی از وظایف مهم دامداران است که باید با روش‌ها و نکات مهم چرا بردن و تغذیه دام آشنا باشند. چراکه آگاهی از میزان علوفه لازم برای رشد گوسفندان  و زمان تغذیه باعث رشد خوب و درست گوسفند و دام زنده می‌شود.
تمـام حیوانـات بـه مقادیـر معینـى از مواد مغـذى نیاز دارند کـه اگر به حد کافـى و متعـادل دریافت نکنند،در وضعیـت نامناسـب تغذیـه اى قـرار خواهنـد گرفـت. در چنیـن وضعیتى، بازدهـى تولید و سـلامت آنها دچاراختـلال می‌شـود. هـرگاه اختـلاات تغذیه اى شـدید باشـد، ممکن اسـت حتى بـه مرگ حیوان منجر شـود.
تأمیـن مـواد مغـذى بـراى حیـوان، از طریـق مـواد خوراکـى فراهـم می‌شـود. خـوراک هـا از نظـر کیفیـت (فیزیکـى و مغـذى) و تنـوع بسـیار متفـاوت هسـتند. حتـى ارزش غذایـى یـک مـاده خوراکى مشـخص ممکن اسـت از منطقـه‌اى بـه منطقـه دیگـر بسـیار متغیر باشـد.

اطلاعات جامع برای نگهداری گوسفند زنده و قیمت انواع گوسفند زنده را در صفحه خرید گوسفند زنده دنبال کنید.

 

چرای گوسفند زنده

چرای گوسفند زنده:

وزن گوسفند زنده، سن گوسفنده زنده و شرایط فیزیولوژیکی دام زنده از عوامل مهم برای تعیین منطقه چرا و میزان زمان استفاده گوسفندان از محیط است. گوسفندان دارای نژاد‌های مختلفی هستند که هر نژاد با توجه به استقامت بدنی خاص خودش می‌تواند در محیط‌هایی با شیب کم و زیاد به چرا بپردازد.

به عنوان مثال گوسفندان کرد که دارای جثه قوی هستند می‌توانند در شیب های بلند راه‌پیمایی کنند.

نکته دیگر این که گوسفندان به طور ذاتی تمایل به زندگی اجتماعی و چرای دسته جمعی دارند و به همین دلیل همراه با گله میزان علوفه بیشتری در مقایسه با زمانی که تنها باشند مصرف می‌کنند. پرورش دهندگان گوسفند باید علاوه بر توجه به چرای غنی و لازم دام، توجه ویژه‌ای نیز به مساله محیط زیست و عدم آسیب به گیاهان منطقه و خاک آن داشته باشند.

نکته بسیار جالبی که در مورد چرای گوسفندان وجود دارد این است که گوسفندان زمین های مثلثی شکل را زودتر از زمین‌های مربعی شکل چرا می‌کنند. هم‌چنین گوسفند مسافت‌های زیادی را برای چرا کردن راه‌پیمایی می کند در حالی که گاوها تمایل به ایستادن در مکانی خاص و چرا در منطقه‌ای محدود را دارند.

زمان مناسب چرای گوسفندان:

اکثرا گوسفندان در دو شیفت صبح و سرشب باید به چرا مشغول شوند و مدتی که بر اساس وزن ‌آنها در نظر گرفته است به خوردن علوفه های خوب بپردازند. در فاصله زمانی بین دو چرا، گوسفند میل شدیدی به استراحت و نشخوار کردن دارد.

 

گوسفندان تمایل زیادی به خوردن برگ و ساقه گیاهان بزرگ دارند و برای اینکار از لب و دندان های جلویی خود بیشترین استفاده را می برند و علاوه بر آن حرکات سر گوسفند نیز به بالا بردن توان چرای آن کمک می کند. از آنجایی که برگ و ساقه گیاهان حاوی مواد معدنی و مغذی بسیاری است تمام نیازهای یک گوسفند در چرا تامین خواهد شد.

چرای گوسفند زنده

شرایط محیط چرای گوسفندان:

گوسفندان نسبت به بیماری‌های عفونی بسیار حساس هستند به همین علت محیط باید پاکیزه باشد، بررسی وضعیت پاکی و میزان مواد مغذی باقی مانده در علوفه‌ها کار آزمایشگاه‌ها است اما علوفه‌های تمیز و منطقه خوش آب و هوا خود نیز شرایط یک فضای خوب برای دام است.

بهترین مرکز چرای گوسفند زنده:

دامداران پاک مرکزی است که گوسفندان خود را به بهترین شکل، در فضایی با آب و هوا مناسب و پاکیزه و با زمان مناسب به چرا می‌برد.برای اطلاع از قیمت گوسفند زنده روی کلمه قیمت گوسفند زنده کلیک نمایید.