پخش گوسفند زنده باسرویس رایگان شبانه روزی

alive poultry

مدیریت:  ۰۹۱۲۶۲۷۳۸۲۶

ارسال مرغ و خروس زنده از بهترین نژادهای رسمی و ماشینی موجود درغرفه های ما مستقیم از کشتارگاه قرنطینه شده وموردتاییددکتر دامپزشک بوده ودر سراسر تهران باقصاب های مجرب وکارآزموده به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات تحویل درمحل وذبح درمحل برای عقیقه وقربانی وعروسی مناسبتهای شما انجام می پذیرد وکارکنان این شرکت جهت رضایت ورفاه حال مشتری گوشت قربانی را به اندازه وقطعات دلخواه مشتری به نحواحسن به صورت رایگان انجام می دهند.