قاچاق گوسفند زنده از ایران

قاچاق گوسفند زنده عامل گرانی افزایش گوشت: متاسفانه روز به روز با افزایش قیمت گوشت، گوسفند زنده و دام زنده رو به رو هستیم، به حدی که خرید گوشت برای همه میسر نیست. حتی در بعضی از قصابی‌ها اضافات گوشتی ادامه مطلب