ارسال مرغ وخروس از بهترین نژادهای رسمی وماشینی موجود درغرفه های ما مستقیم از کشتارگاه قرنطینه شده وموردتاییددکتر دامپزشک بوده ودرسراسر تهران باقصاب های مجرب وکارآزموده به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات تحویل درمحل وذبح درمحل برای عقیقه وقربانی وعروسی مناسبتهای شما انجام می پذیرد وکارکنان این شرکت جهت رضایت ورفاه حال مشتری گوشت قربانی را به اندازه وقطعات دلخواه مشتری به نحواحسن به صورت رایگان انجام می دهند