گروه دامداران پاک به صورت شبانه روزی و در هر کجای تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. تنها با یک تماس با ما گوسفند زنده همراه قصاب و با کمترین هزینه به محل مورد نظر شما ارسال میشود. همچنین برای رفاه حال شما به دلخواه مشتری خرد کردن گوشت هم بر عهده قصاب می باشد. در این مطلب سعی میکنیم بطور منظم هر روز قیمت گوسفند زنده را به اطلاع شما مشتریان عزیز برسانیم

قیمت گوسفند زنده:

قیمت گوسفند زنده

امروز پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ قیمت گوسفند زنده درتهراناز نژاد کردستان هرکیلو۳۴۰۰۰ تومان از نژاد مغان هرکیلو۳۳۰۰۰تومانو از نژاد سنگسر هرکیلو ۳۲۵۰۰ تومان می‌باشد.

امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ قیمت دام زنده و گوسفند زنده گوسفند نژاد کردستان هرکیلو۳۳۰۰۰ تومانگوسفند نژاد مغان هرکیلو ۳۲۵۰۰تومان گوسفند نژاد سنگسر هرکیلو ۳۲۰۰۰ تومان می‌باشد.

امروزسه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ قیمت فروش گوسفند زنده و دام زنده ۹۷ از نژاد کردستان۳۲۵۰۰ تومان، از نژاد مغان ۳۱۵۰۰ تومان، از نژاد سنگسر۳۱۰۰۰تومان می‌باشد.

امروز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ قیمت هرکیلو گوسفند زنده درتهران ازنژاد کردستان۳۲۰۰۰تومان ازنژادمغان۳۱۰۰۰تومان ازنژاد سنگسر۳۰۵۰۰تومان می‌باشد.

امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ قیمت خرید گوسفند زنده کردستان ۳۲۰۰۰ تومان مغان ۳۱۰۰۰ تومان افشار و اذربایجان ۳۰۵۰۰تومان است.

امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ قیمت خرید گوسفند زنده  ازنژادکردستان ۳۱۵۰۰تومان ازنژاد افشار۳۱۰۰۰تومانواز نژاد مغان۳۰۵۰۰تومان می‌باشد.

امروز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ قیمت فروش گوسفند زنده ازنژاد کردستان هرکیلو ۳۱۰۰۰تومان، ازنژاد مغان هرکیلو ۳۰۰۰۰تومانواز نژاد سنگسر هرکیلو ۲۸۵۰۰ تومان است.
و هم‌چنین گوساله زنده هرکیلو ۲۸۰۰۰ تومان تا ۲۹۰۰۰ تومان می‌باشد.

امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ قیمت فروش گوسفندزنده ۹۷ ازنژاد کردستان کیلویی۳۰۵۰۰تومان ازنژاد مغان کیلویی۲۹۵۰۰ تومان واز نژاد سنگسرهرکیلو۲۸۰۰۰تومان می‌باشد.

امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ قیمت گوسفند زنده هرکیلو از نژاد کردستان ۲۹۵۰۰تومان نژاد مغان۲۹۰۰۰تومان , از نژاد سنگسر۲۸۰۰۰تومان و افشار ۲۹۰۰۰تومان می باشد.

امروز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ قیمت گوسفند زنده ۹۷ در بازار روز تهران ازنژاد کردستان۳۰۰۰۰تومان ازنژاد مغان ۲۹۰۰۰تومان  واز نژاد سنگسر۲۸۰۰۰تومان می باشد.

امروز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵قیمت فروش هرکیلو گوسفند زنده از نژاد کردستان ۳۰۰۰۰تومان  ازنژاد مغان ۲۹۰۰۰تومان واز نژادسنگسر۲۸۰۰۰تومان می باشد.

امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ قیمت امروز دام زنده از ازنژادکردستان هرکیلو ۳۰۰۰۰تومان نژادمغان ۲۹۰۰۰تومان ونژاد سنگسر۲۸۰۰۰تومان می باشد

امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ قیمت امروز گوسفند زنده از نژاد کردستان هرکیلو۲۷۰۰۰ازنژادمغان هرکیلو ۲۶۰۰۰تومان واز نژاد سنگسر هرکیلو۲۵۰۰۰تومان می باشد.

امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ قیمت گوسفند زنده ۹۷ از نژاد کردستان هرکیلو۲۷۰۰۰ازنژادمغان ۲۶۰۰۰تومان واز نژاد سنگسر ۲۵۰۰۰تومان است.

امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ قیمت گوسفند زنده در بازار تهران از نژاد کردستان ۲۶۰۰۰، از نژاد افشار۲۵۵۰۰ و از نژاد مغان ۲۴۰۰۰تومان بر حسب کیلو است.

امروز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ قیمت گوسفند در حال حاضر در تهران قیمت هرکیلو گوسفند زنده نژاد کردستان ۲۵۵۰۰تومان، قیمت هرکیلو گوسفندزنده ازنژاد افشار ۲۵۰۰۰  تومان و قیمت هرکیلوگوسفند زنده از نژاد مغان ۲۴۰۰۰ تومان می باشد

امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ قیمت فروش گوسفند زنده درتهران قیمت گوسفندپروار: نژاد کردستان  کیلو۲۶۰۰۰تومان، نژاد افشاربطور زنده۲۵۰۰۰تومان
ونژاد مغان بطور ۲۴۰۰۰تومان می باشد.

امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱قیمت هر کیلو گوسفند زنده برای فروش: نژادکردستان ۲۵۵۰۰تومان، نژاد افشار۲۵۰۰۰تومان و نژاد مغان۲۴۵۰۰تومان می باشد

امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ قیمت هرکیلو گوسفند زنده برای فروش: نژادکردستان ۲۵۵۰۰تومان ، نژاد افشار۲۵۰۰۰ ، نژاد مغان۲۴۵۰۰تومان می باشد

امروز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ قیمت خرید هرکیلوگوسفندزنده ۲۴۰۰۰تومان تا ۲۴۵۰۰تومان و فروش هرکیلوگوسفند زنده ۲۵۰۰۰تا۲۶۰۰۰تومان می باشد.

امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴  قیمت گوسفند زنده بر حسب کیلو: گوسفند کردستان ۲۵۵۰۰تومان، گوسفند افشار۲۵۰۰۰تومان و گوسفند مغان ۲۴۵۰۰تومان می باشد.

امروز مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ قیمت هرکیلو دام زنده از نژاد کردستان۲۶۰۰۰ تومان، ازنژاد افشار ۲۵۵۰۰ تومان، از نژاد مغان ۲۵۰۰۰ تومان و گوساله زنده هرکیلو ۲۶۰۰۰ تا ۲۷۰۰۰ تومان که بستگی به وزن گوساله دارد بطوریکه گوساله به وزن ۱۷۰ تا ۲۴۰ کیلو ۲۷۰۰۰ تومان وگوساله به وزن ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلو۲۶۰۰۰ تومان می باشد.

امروز مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ قیمت فروش بین ۲۴۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان بستگی به نوع گوسفند از لحاظ پرواری و گوشت دار بودن و کم چربی بودن گوسفند دارد.

امروز مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۲۱,۰۰۰ الی ۲۱,۳۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغ ۲۱,۵۰۰  تا ۲۲,۵۰۰تومان است.

امروز مورخ ۸/۰۳/۱۳۹۷ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۹,۰۰۰ الی ۱۹,۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغ ۲۰,۰۰۰  تومان است.

امروز مورخ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ قیمت خرید هر کیلوگرم  دام زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۹,۰۰۰ الی ۱۹,۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۲۰,۰۰۰  الی۲۱,۰۰۰ تومان است.

 

۰۹۱۲۳۹۷۶۱۴۷  شماره تماس. امروز مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۶,۸۰۰ الی ۱۷۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۷۰۰  الی۱۸۰۰ تومان است.

 

امروز مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۶,۵۰۰ الی ۱۷۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۷۰۰  الی۱۸۰۰ تومان است.

 

امروز مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۶ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۶,۲۰۰ الی ۱۷۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۶۰۰  الی۱۷۰۰ تومان است.

 

امروز مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده درتهران ۱۶ الی ۱۶۰۰ تومان است. قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۶,۵۰۰  الی۱۷۰۰ تومان است.

امروز مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۵۰۰ الی ۱۶,۲۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۶,۵۰۰  الی۱۷۰۰ تومان است.

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۵,۸۰۰ الی ۱۵,۹۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۷,۴۰۰  الی۱۷,۶۰۰ تومان است.

 

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ قیمت خرید هر کیلوگرم  گوسفند زنده جوان پروار در پایتخت برای خرید کیلویی ۱۶,۰۰۰ الی ۱۶,۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت فروش گوسفنده زنده به ازای هر کیلوگرم مبلغی بین ۱۷,۰۰۰  الی ۱۷,۵۰۰ تومان است.

نوروز نزدیک است و با نزدیک شدن به نوروز نیاز به دام زنده در کشور افزایش خواهد یافت. گروه گوسفنده زنده آماده خدمت رسانی کامل به شما عزیزان در این ایام خواهد بود.

همچنین پیش بینی می شود بعد از نوروز به دلیل کاهش تقاضای گوشت قیمت آن افزایش نخواهد یافت.

نحوه خرید گوسفند زنده:

خرید گوسفند زنده

جهت سهولت و آسایش شما همشهریان گرامی شماره دفاتر براساس مناطق جغرافیایی قید شده تا خدمت رسانی به شما مشتریان ارجمند در اسرع وقت انجام گیرد

 

 • محدوده ونک و ولی عصر:       ۸۸۴۴۶۱۱۱
 • شمیرانات و شمال تهران :      ۲۲۲۶۴۴۸۲
 • شهرک غرب و سعادت آباد:    ۸۸۶۹۹۱۲۵
 • شمال غرب:  ۴۴۴۹۶۳۳۰
 • مرکز: ۶۶۱۹۱۲۲۰
 • غرب: ۴۴۷۴۹۶۶۸
 • شرق: ۷۷۶۹۲۳۰۲
 • شمال: ۲۶۶۰۱۸۲۰
 • جنوب غرب: ۴۴۷۴۹۶۷۱
 • دفترمرکزی: ۸۸۵۶۳۳۱۹

 

بعد از تماس با شماره های فوق و اعلان آدرس، زمان دریافت، وزن دام، بره یا گوسفند انتخابی شما توسط ما در ساعت تعیین شده  همراه با باسکول  و قصاب مجرب ارسال مینماییم.

برای اینکه شکم دام خالی باشد و سوتفاهمی در این زمینه پیش نیاید پیشنهاد میدهیم صبح ها بیشتر اقدام به خرید گوسفند زنده نمایید.

قصاب ما موظف هست گوشت را برای شما خرد، سیرابی آن را کامل تمیز نموده و کله آن را بصورت پاک شده به شما تحویل دهد.

 

محاسن خرید گوسفند از دامداران پاک

 • تمام گوسفندان ما بصورت ارگانیک رشد کرده (پرورش در دشت های مغان آذربایجان غربی) و این مورد باعث طعم و مزه بهتر گوسفندان ما نسبت به رقبا میگردد.
 • گوسفندان ما همگی گوسفندان جوان و قبراق هستند و گروه گوسفند زنده هیچ گونه گوسفند سن دار و پیر را به شما نمی‌فروشند
 • ارسال رایگان دام
 • ارسال دام با شکم خالی و یا کم کردن وزن در هنگام غروب
 • گروه گوسفند زنده دارای مجوز از شهرداری و اتحادیه گوشت گوسفندی میباشد و جزء مراکز معتبر فروش گوسفند شهرداری میباشد.
 • خرید با قیمت روز بدون پرداخت  هیچ گونه وجه اضافی بابت قصاب و خرد کردن گوشت و ….
 • تخفیف های دوره ای  به مناسبت های مختلف
 • عدم استفاده از آنتی بیوتیک و داروهای هورمونی برای افزایش وزن دام

تعهد و خدمت به مشتری وظیفه ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *