• محدوده ونک و ولی عصر:
 • شمیرانات و شمال تهران :
 • شهرک غرب و سعادت آباد:
 • شمال غرب:
 • مرکز:
 • غرب:
 • شرق:
 • شمال:
 • جنوب غرب:
 • دفترمرکزی:
 • ۸۸۴۴۶۱۱۱
 • ۲۲۲۶۴۴۸۲
 • ۸۸۶۹۹۱۲۵
 • ۴۴۴۹۶۳۳۰
 • ۶۶۱۹۱۲۲۰
 • ۴۴۷۴۹۶۶۸
 • ۷۷۶۹۲۳۰۲
 • ۲۶۶۰۱۸۲۰
 • ۴۴۷۴۹۶۷۱
 • ۸۸۵۶۳۳۱۹